AF üýtgedilen atmosfera sumkasy

Gysga düşündiriş:

MAP haltalary gaz çalşygyny dolandyryp bilýän ýarym geçirijilikli filmden öndürilýär.
Miwe täzeligini saklamakda we kislorod we kömürturşy gazyny dolandyrmak arkaly saklanyş möhletini uzaltmakda täsirli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MAP möhürlenen paketiň içindäki belli bir harydyň töweregindäki gazlaryň düzümindäki üýtgeşmä esaslanýar.Paketdäki O2 derejesiniň peselmegi bilen birlikde CO2 derejesiniň ýokarlanmagy, saklanylýan miweleriň we gök önümleriň dem alşynyň peselmegine we fiziologiki ömrüň uzalmagyna getirýär.
Täze önümleriň gaplanyşynda ulanylýan materiallar möhümdir, bu materiallar azyk howpsuzlygynyň talaplaryny we saklanylmagyny üpjün etmelidir.Miwe we gök önümleriň täzeligi, daşalýan mahaly olaryň howpsuzlygy we ulanylyşy hem möhümdir.Täze öndürilen gaplama çözgütleri, uzak saklanyş möhletini hödürläp, zaýalanmagy we galyndylary azaltmaga kömek edýär.Üýtgedilen atmosfera sumkamyz bilen size iň oňat çözgüt hödürleýäris.
MAP haltalary edip bilýän ýarym geçirijilikli filmden öndürilýär
gaz çalşygyny dolandyrmak.Filmiň ýarym geçip bolýan keşbi esaslanýar
filmiň içinde ýerleşdirilen birnäçe akylly molekulalaryň işjeňligi.Bular
molekulalar O2-den nyrh boýunça paketiň içine girmäge mümkinçilik berýär
haryt boýunça O2 sarp etmek.Şonuň ýaly-da, CO2-den şemal bolmaly
haryt bilen CO2 önümçiligini ödemek üçin paket.

Saklanyş möhletini we ýaramlylyk möhletini uzaltmak üçin akylly MAP sumkalary tarapyndan dolandyrylýan üýtgeýjiler

Modified Atmosphere bag

Üýtgedilen atmosferalar (ma) zynjyr

1) Hasyl
2) Bazara taýýarlyk
3) Ulag
4) ippingük daşaýan ýerinde saklamak
5) Bölek satuw bazarlary
6) Sarp edijiler

MAP sumka Goşulan baha

1) Üpjünçilik zynjyryndaky az galyndylar sebäpli has ýokary girdeji
2) Deňiz we gury ýer gatnawlarynyň howa ýüklerinden ýokary bolmagy sebäpli logistik çykdajylaryň azalmagy
3) Has kiçi uglerod aýak yzy (howa ýükleriniň ýerine gury ýer / deňiz transporty)
4) Uzak wagtlap sowuk saklamak arkaly bazary giňeltmek
5) Temperatura bilen geçirijilik,
6) Mikro perforasiýa ulanyp, gazyň ýaýramagynyň ýokarlanmagy
7) Ussatlyk
8) printokary çap edilip bilinýän,
9) Bütewiligiň möhürlenmegi,
10) cokary aýdyňlyk


  • Öňki:
  • Indiki: