ANGEL FRESH Täze saklaýan stikerler

Gysga düşündiriş:

ANGEL FRESH Sticker, ýaramlylyk möhletini uzaltmak üçin işlenip düzülen täze tehnologiýa.
Adaty kagyz kartasyna meňzeýär, has owadan.
Müşderiniň logotip önümlerini müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip we çap edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

ANGEL FRESH Sticker, täze önümleriň saklanyş möhletini tebigy ýagdaýda has uzaltmak üçin işlenip düzülen täze tehnologiýa.Specialörite yssyz adaty kagyz kartasyna meňzeýär.

Etiketkalaryň ulanylyşy we daşky görnüşi adaty stikerler bilen deňdir, ýöne täze bolmagynda rol oýnamak üçin işjeň gazy çykaryp biler.

Müşderiniň logotip önümlerini müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip we çap edip bileris.

Daşamak we saklamak wagtynda esasan ýapyk gutuda ulanylýar.Ulanmak aňsat we işlemek aňsat.Has oňat öndürijilikli etilen sorujy ýerine.

ANGEL FRESH Stiker täze ekinleriň hilini we saklanyş möhletini by tarapyndan saklamaga kömek edýär
a.Miwe we gök önümleriň berkligini we täzeligini saklaň.
b.Miwe, gök önümler we gülleriň täze görnüşini saklaň.
c.Miwe, gök önümleriň we gülleriň tagamyny saklaň.
d.Dem alyş sebäpli dörän miweleriň we gök önümleriň horlanmagyny azaltmak.
e.Tohumlanan ösümlikleriň gülläp ösmegini we gülleri kesmegi.
f.Logistika döwründe fiziologiki keselleri azaltmak.
g.Ösümligiň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak.

Arza

Ulanylýan ekinler: Alma, armut, hurma, şetdaly, erik, erik, awakado, mango, aagondarha miweleri, hyjuwly miweler, pomidor, brokkoli, burç, okra, hyýar, gül, lili, liliýa, karnasiýa, ekinlerde diýen ýaly gowy işleýär. we ş.m.

Doza: her miwe üçin 1 stiker.Ululygy 0,1kg-1,0kg miwesi hökmünde dizaýn edilip bilner.

sticker (1) sticker (2)

sticker (3)

Programma usuly

1. Ilki bilen gutyny açyň we ekinleri gutujyga ýükläň.
2. Ekinlere stiker goýuň.
3. Gutyny ýapyň.
ÜNS BERI product: Önüm hasyldan soň, daşalmazdan we saklanmazdan ozal ulanylýar.Ekinleri sowatmak has gowudyr.

Please feel free to contact us for any more information: info@spmbio.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER