Biz hakda

SPM Biosciences (Pekin) Inc. Müşderilere iň täsirli, howpsuz we daşky gurşawa arassa täze önüm öndürmek, ekin önümçiliginiň bahasynyň arzanlamagyna kömek etmek, hasyldan soňky iýmit zynjyrynyň netijeliligini ýokarlandyrmak we sarp edijilere sagdyn täze ekinleri getirmek üçin bagyşlanýar. SPM-iň esasy wezipesi.SPM Bio öňdebaryjy gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk edýär we ösümlikleriň durmuşyny dolandyrmak üçin köp işleýär.

Gymmatlyklarymyz
Hünär tehnologiýasy we hyzmat.
Müşderiniň kanagatlanmagy.
Innowasiýa.
Müşderiniň täze islegini kanagatlandyrmak üçin elmydama ösüşi we pikirlenmegi dowam etdiriň.
Hyzmatdaşlarymyz we jemgyýetimiz üçin has gowy we has gymmatly dörediň.
Daşky gurşawy goramak.
Daşky gurşawy goramak bilen birlikde az iýmit galyndylary bilen hasyldan soňky ýere üns beriň.
daşky gurşawy goramak.
Oňyn, dostlukly we işjeň atmosfera guruň, täsirli aragatnaşyk bilen meseleleri çözüň.

about (5)

Toparymyz

1-MCP gaýtadan işlemekde on ýyldan gowrak tejribämiz bar we 30+ miwe / gök önümler / kesilen güller boýunça doly tejribämiz bar.Hünär tejribesi bilen, dürli ekinler / paket / ýagdaýlar üçin ýöriteleşdirilen täze saklaýyş çözgütleri bilen üpjün edip bileris.

Görüşimiz

Täze önümler üçin hasyldan soňky gorap saklamak boýunça hünärmen

Biziň wezipämiz

Oba hojalygyna amatly, tygşytly we howpsuz ösümlik ömrüni dolandyrmak önümlerini getiriň.
Hasyl ýygnamagy üpjün ediň, ekinleriň hilini we hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin azyk önümçiligine we azyk zynjyryna kömek ediň.
Sarp edijileri howpsuz we täze önümler bilen üpjün etmek.

Taryhymyz

SPM 2005-nji ýyldan bäri 1-MCP gözleg işlerine başlady, tehniki goldaw Hytaý Oba hojalyk uniwersitetidir.2012-nji ýyldan başlap sertifikata maýa goýduk. Hytaýda doly şahadatnama alanymyzdan soň 2014-nji ýyldan başlap kanuny önümçilige we satuwlara başlaýarys we şol ýyldan halkara bazaryna girip başlaýarys.SPM şu wagta çenli 1-MCP-de ýörite hünärmen bolan Hytaýda täze saklanýan iň gowy üç kompaniýanyň biridir.1-MCP tehnologiýamyz, ähli müşderilerimiz bilen örän durnukly hyzmatdaşlygy bilen dünýäniň 50-den gowrak koutrini we sebitlerini ýaýratdy.

Certificate & Patent (1)
Certificate & Patent (2)
Certificate & Patent (3)
about (4)