ANGEL FRESH (1-MCP) Saket, etilen inhibitory

Gysga düşündiriş:

1-MCP (1metilcyclopropene) 、 Etilen inhibitory ;
Esasan guty miweler üçin ulanylýar, daşamak we saklamak wagtynda oňat täsir edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

ANGEL FRESH öňegidişlik, ygtybarly we täsirli etilen inhibitorydyr.Işjeň maddasynyň molekulýar gurluşy 1-Metilcyclopropene(l-MCP)tebigy ösümlik gormonyna meňzeýär - etilen. Bu dünýäde iň täsirli täjirçilik etilen inhibitorydyr.ANGEL FRESH miweleriň we gök önümleriň berkligini we täzeligini saklap biler; miweleriň, gök önümleriň we gülleriň täze görnüşini saklap biler; miweleriň, gök önümleriň we gülleriň tagamyny saklar; dem alyş sebäpli dörän miweleriň we gök önümleriň agramyny azaldyp biler; gazylan ösümlikler we kesilen güller;Logistika wagtynda fiziologiki keselleri azaltmak; ösümligiň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak.

Saket esasan daşamak ýa-da saklamak wagtynda miwe gutusy üçin ulanylýar.SPM müşderilere esaslanyp dürli miwe gutusy üçin dürli haltalary dizaýn edip biler.Diňe ýapyk / esasan ýapyk guty miweleri / gök önümleri gaplamak üçin elýeterlidir.
Torbanyň esasy düzümi1-MCP, SPM iň oňat öndürijilige ýetmek üçin dürli miweler / paketler üçin dogry doza halta ýasaýar.Şol bir wagtyň özünde, SPM, müşderiniň islegine görä, daşamak üçin örän çeýe täze saklaýyş önümi üçin bukjanyň dizaýnyny / ululygyny hem düzüp biler.

Gitdigiçe köp kompaniýa, etilen sorujy ýerine derek haltamyzy ulanmagy saýlaýar, sebäbi ANGEL FRESH haltasy has uzak saklanyş möhleti bilen has uzak täzeligi saklap biler, esasanam uzak aralyga daşamak üçin.

ANGEL FRESH haltasy täze ekinleriň hilini we saklanyş möhletini saklamaga kömek edýär
a.Miwe we gök önümleriň berkligini we täzeligini saklaň.
b.Miwe, gök önümler we gülleriň täze görnüşini saklaň.
c.Miwe, gök önümleriň we gülleriň tagamyny saklaň.
d.Dem alyş sebäpli dörän miweleriň we gök önümleriň horlanmagyny azaltmak.
e.Tohumlanan ösümlikleriň gülläp ösmegini we gülleri kesmegi.
f.Logistika döwründe fiziologiki keselleri azaltmak.
g.Ösümligiň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak.

Saket peýdasy

1. Her kimiň bejergini edip bilýän aňsat amaly usuly
2. Arzan bahasy
3. Miwe / gök önümleriň dowamlylygyny has uzak saklamak üçin ýokary täsirli
4. Galyndy ýok
5. Müşderiniň islegine görä islendik dizaýn / ululyk / doza ýasap biler

Arza

1. Miwe miwesini gutujyga ýükläň.
2. Miwe miwesiniň üstünde halta goýuň.
3. Gutyny ýapyň
4.1-MCPUlag wagtynda awtomatiki goýberiň
Programma usuly barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň:info@spmbio.comýa-da www.spmbio.com web sahypamyza giriň

Sachets (3) Sachets (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER