AF Etilen süzgüji (Etilen Absorber)

Gysga düşündiriş:

Etilen sorujy;
Ulag wagtynda esasan konteýnerler üçin ulanylýar;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

AF Süzgüji esasan miweler we gök önümler üçin daşalýan mahaly etilen derejesini peseltmek üçin gaplarda ulanylýar.AF Etilen süzgüçleri ekinleriň we gök önümleriň daşalmagynda goragy üpjün etmek we ýitgileri azaltmak üçin ekin görnüşine we daşaljak aralyga baglylykda saýlanýar.

Peýdalary

Qualityokary hilli we gözleg işleriniň standartlarynda öndürilen AF Etilen süzgüji diňe bir pikirlenmek üçin döredilmedi
goralmaly önümler, ýöne ony ýygnaýan adamlar.Bular onuň esasy diferensial aýratynlyklary:
Täze önümiň peýdalary:
• assokary siňdiriş kuwwaty (3-4 litr C2H4 / kg) syzmak howpy bolmazdan.
• Önümiň görnüşiniň işleýşinde işjeňleşdirilen uglerod bilen we formulalar.
• GK mediýasynyň emele gelmegi we goşa ellemek ulgamy sebäpli iň az tozan.
• Konteýnerdäki etilen derejesini beýleki önümlere garanyňda peseltmäge mümkinçilik berýän köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň reaksiýasynyň has ýokary tizligi.
• Dürli önümleriň dürli siňdiriş zerurlyklaryny ýapmak üçin 8 dürli format.
Gurnaýjy üçin peýdalary:
• wilkadaky jylawlary öz içine alýandygy üçin has aňsat gurnama: Torlaryň deşikleriniň arasyndan geçmegine garşy durýan plastik jylawlary garyşdyrmak hökman däl.Jylawlar eýýäm ýumşak egrilik bilen ýerine ýetirilýär.Jylaw labyry şnuryň dört dürli ýerden girmegine mümkinçilik berýär.
• Iki gezek ştapel bilen wilkany berkitmek ulgamy bilen ýygnamagyň has uly howpsuzlygy.

Hil barlagy

• Mediýalaryň her topary üçin hil derňewi (siňdiriş ukyby we çyglylygy).
• Önüm partiýasy boýunça yzarlaýyş ulgamy ..

Müşderi üçin mugt hyzmatlar

• Nazary siňdiriş kuwwatyny hasaplamak (önümiň görnüşine / mukdaryna we ulagyň uzynlygyna baglylykda).
• Dikeldilen mediýanyň galan siňdiriş kuwwatyny ölçemek (dozany sazlamak we ýüküň etilen zyňylyşyna baha bermek üçin).

Arza

Konteýneriň hemmesini bejermek, diňe konteýner paletine asyň.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz: info@spmbio.com

AF Ethylene Filter

  • Öňki:
  • Indiki: