ANGEL FRESH Etilen Absorber Saket

Gysga düşündiriş:

Etilen sorujy;
Esasan lomaý we bölek satuwda miweleriň we gök önümleriň köp görnüşini daşamak we saklamak wagtynda etilen derejesini peseltmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

AF etilen sorujy haltalar lomaý we bölek satuwda köp sanly miwe we gök önümleri daşamak we saklamak wagtynda etilen derejesini peseltmek üçin ulanylýar.

Peýdalary

1. Miwe / gök önümleriň ýetişmegi, garramagy we çüýremegi gijikdirilýär, bu ömri uzaltmaga we hilini saklamaga mümkinçilik berýär.
2. Ulag / saklanyş wagtynda temperaturanyň üýtgemeginiň täsiri azaldylýar.
3. Gijä galmagyň we ulag hadysalarynyň täsiri azaldylýar.
4. Fitosanitar problemalary, gidriki stres ýa-da ösdürip ýetişdirmek üçin has amatly howa zolaklary bolan fermalardan gelýän miweleriň hilini has gowy saklap bolýar.
5. distributionhli paýlaýyş zynjyrynda gorag üpjün edilýär: gaplaýyş liniýasyndan (käwagt sowadyjydan öň - miweler has köp etilen çykanda) müşderiniň ammaryna we hatda iň soňky sarp edijiniň öýüne çenli üpjün edilýär.

MINISAHETLER (0,25 g - 0,50 g)
Etileniň we beýleki üýtgäp durýanlaryň derejesini pes derejede peseltmek üçin ulanylýan minisachetler, täze önümleri işjeň düzümi bilen hapalamak howpy bolmazdan.Belli bir ulanmak üçin goşulan “Active Carbon” görnüşleri bar.

SAKETLER (1 g - 1,7 g - 2,5 g)
Az mukdarda granulalar zerur bolan miwe daşamak üçin ulanylýan haltajyklar.Belli bir ulanmak üçin goşulan “Active Carbon” görnüşleri bar.

SAKETLER (5 g - 7 g - 9 g)
Miwe uzak aralyga daşamak üçin ýa-da ep-esli mukdarda granulalar zerur bolan haltajyklar.Belli bir ulanmak üçin goşulan “Active Carbon” görnüşleri bar.

SAKTLAR (22 g - 38 g)
Saketler ýokary derejede goralýan miweleri daşamak ýa-da holodilniklerde ulanmak üçin ulanylýar.Belli bir ulanmak üçin goşulan “Active Carbon” görnüşleri bar.

Bellik: Torbalarda galan kuwwat görkezijisiniň funksiýalaryny ýerine ýetirýän penjire bar.Sarp edilen metbugat goňur reňkde bolýar. Bu, çylşyrymly derňew etmezden, dozanyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny bilmäge mümkinçilik berýär.

Arza

Miwe bilen göni aragatnaşykda gaplamanyň içine ýerleşdirilýär.

Doza: sumka / guty üçin 1 halta. Torbanyň ululygy täze önümiň görnüşine we hiline, daşalýan / saklanylýan wagtyna we gaplamanyň görnüşine baglydyr.

Dowamlylygy: Programma bagly

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz:info@spmbio.com

AF Ethylene Absorber Sachet (2)
AF Ethylene Absorber Sachet (3)

  • Öňki:
  • Indiki: