ANGEL FRESH (1-MCP) Planşet, etilen inhibitory

Gysga düşündiriş:

1-MCP (1metilcyclopropene) 、 Etilen inhibitory ;
Esasan gaplarda ulanylýar.
Miwe täzeligini netijeli saklaýar we iberilende ýitgini azaldýar.
Has oňat öndürijilikli etilen sorujy süzgüçiň ýerine.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

ANGEL FRESH Planşet, ýokary derejede etilen hereket inhibitorydyr(1-MCP)miweler, gök önümler bilen tebigy işleýär we iberiş we sarp ediş böleginde sarp edijilere täze bolmagy üçin gülleri kesýär.ANGEL FRESH Planşet tehnologiýasy miweleri, gök önümleri goraýar we etileniň içerki we daşarky çeşmelerinden gül kesýär.

ANGEL FRESH Planşet ekinleriňizi eksport etmegi aňsatlaşdyrýar, korpuslary gaty berk saklap biler we ýumşak we bişmez, iberiş wagtynda horlanmagy hem azaldar.Has oňat öndürijilikli etilen sorujy süzgüçiň ýerine.

Esasan uzak aralyga daşamakda ulanylýan önüm, esasanam 30 günden gowrak wagtyň içinde miweleriňiziň howpsuz ýere baryp biljekdigine göz ýetirmek üçin ANGEL FRESH Planşetini ulanmagy maslahat berýär.Ulanmak aňsat we işlemek aňsat.

SPM, müşderileriň islegi boýunça dürli ululykdaky gaplar ýa-da dürli ekinler üçin dozany düzüp biler.

Konteýnerdäki açyk gaplama miweleri / gök önümleri gaplamak üçin elýeterli, arzan bahadan gaty aňsat usul, uzak aralyga konteýner ibermek üçin ajaýyp ulanyň.

Planşetiň peýdasy

1. Her kimiň bejergini edip bilýän aňsat amaly usuly
2. Gowy täsir bilen arzan bahadan
3. Miwe / gök önümleri / kesilen gülleri has uzak ömri bilen saklamak üçin ýokary täsirli
4. Ekinlerde galyndy ýok
5. Konteýneriň ululygyna / ekin görnüşine baglylykda dürli dozalary düzüp bilersiňiz

Arza

1. Ilki bilen, bir çüýşe suw gerek, 500 ml-den 1 L çenli
(Kubok ähli miweleri ýüklänsoň konteýneriň islendik ýerini goýup biler)
2. Soňra, planşet paketini açmaly
3. Planşedi suwa salyň.
4. “Angel Fresh” planşetinden 1-MCP gazy çykar.
5. Konteýni ýapyň.

ÜNS BERI .: Etilen absober süzgüç / turba ANGEL FRESH planşeti bilen bilelikde ulanylyp bilinmez.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňizinfo@spmbio.comýa-da www.spmbio.com web sahypamyza giriň

tablet (1) tablet (2)

tablet (3) tablet (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER